ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

 • Rm1705, No.2 Bldg, Shangdong Business Center, No.20, Lane 1918, Canghai Rd., Yinzhou District, Ningbo 315041, China
 • ៨៦-១៨៦ ៥៨២៥ ០២៣៤
 • info@hipromos.com
 • ដៃគូរបស់យើង។

  គេហទំព័ររបស់យើង។

  • tumbler
  • twitter
  • facebook
  • pinterest